What we do

software development
Software Development

พัฒนา software ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application, Web application ทั้งในส่วน Front End และ Backend การพัฒนา software ยังรวมไปถึงงานวางระบบ software ในรูปแบบต่างๆ

digital marketing
Digital Marketing

ทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก โดยผ่านเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO, Google Ads, Line Ads

online media
Online Media

สื่อออนไลน์ต่างๆ โดยครอบคลุมตั้งแต่เว็บไซต์โปรโมทองค์กร, เว็บไซต์ร้านค้า, เว็บไซต์ Survey, ไปจนถึง LMS และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆที่สามารถ เข้าถึงการใช้งานได้ผ่านเว็บบราวเซอร์

event services
Event Services

สื่อดิจิทัลต่างๆ ที่ใช้ในงานอีเวนต์ ไม่ว่าจะเป็น Interactive ต่างๆ, VR, AR ไปจนถึง Conference applications

info motion graphic
Info/Motion Graphic

ผลิตสื่อ Infographic และ Motographic ทั้งในรูปแบบ VDO, poster ทั้งเพื่อ การใช้งานโดยตรง และ ใช้งานประกอบ application และ website

hardware development
Hardware Development

digital convergence นำมาซึ่งการทำงานของ software ร่วมกับ hardware เพื่อชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เราสามารถผลิตชิ้นงาน hardware ที่สามารถสั่งงานผ่าน software ตามความต้องการของลูกค้า